03
اردیبهشت

م.ج

یک نقطه مثبت همیشه نسبت به مدیر فروش و برند زم در ذهن بنده ثبت شده و واقعا از این پس اولین اسمی که بنده معرفی خواهم داشت به همکاران و کارفرماها برند شماست